eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 879

NGC 879
Objekt NGC 879 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 879 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Irr - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=14.7m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h16m51.3s; Dec= -8°57'49"
RedShift (z): 0.013234
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 879: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 879 : PGC 8705, KUG 0214-091

Blízke objekty: NGC 877, NGC 878, NGC 880, NGC 881

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.