eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1788

NGC 1788
Objekt NGC 1788 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1788 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 5.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h6m53.2s; Dec= -3°20'28"
Iné mená objektu NGC 1788 : LBN 916

Blízke objekty: NGC 1786, NGC 1787, NGC 1789, NGC 1790

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.