eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
Objekt NGC 1789 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1789 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.50'
veľkosť: V=13.1m; B=13.6m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Iné mená objektu NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Blízke objekty: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.