eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
Objekt NGC 1787 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1787 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 23.00'
veľkosť: V=10.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h0m2s; Dec= -65°47'42"
Iné mená objektu NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Blízke objekty: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.