eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
objekt NGC 2198 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2198 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Orionis
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t13m54s; Dec= 0°59'42"
Andre objektnavn NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Naboobjekter: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.