eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2198

NGC 2198
Objekt NGC 2198 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2198 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Orión
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h13m54s; Dec= 0°59'42"
Iné mená objektu NGC 2198 : pos betw. 2 ref stars

Blízke objekty: NGC 2196, NGC 2197, NGC 2199, NGC 2200

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.