eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
对象 NGC 2304 正好位于图片的中心.

NGC 2304 - 散落的星星群 在星座 雙子座
类型: II1p -
角度尺寸: 3.00'
恒星的大小: V=10.0m;
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
其他对象名称 NGC 2304 : OCL 484

邻居的对象: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。