eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 581

NGC 581
Objekt NGC 581 sa nachádza presne v strede obrazu.

M103, NGC581 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=7.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h33m23s; Dec= 60°39'30"
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 581: 8 tisíc svetelných rokov;
Iné mená objektu NGC 581 : M 103, OCL 326

Blízke objekty: NGC 579, NGC 580, NGC 582, NGC 583

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.