eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6141

NGC 6141
Objekt NGC 6141 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6141 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=14.9m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h23m6.3s; Dec= 40°51'30"
RedShift (z): 0.029956
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6141: na základe množstva červeného posunu (z) - 126.5 Mpc;

Blízke objekty: NGC 6139, NGC 6140, NGC 6142, NGC 6143

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.