eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6852

NGC 6852
Objekt NGC 6852 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6852 - planétovej hmloviny v súhvezdí Orol
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.47'
veľkosť: V=12.6m; B=12.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h0m39.2s; Dec= 1°43'43"
Iné mená objektu NGC 6852 : PK 42-14.1

Blízke objekty: NGC 6851, NGC 6851A, NGC 6853, NGC 6854

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.