eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2305

NGC 2305
Objekt NGC 2305 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2305 - galaxie v súhvezdí Lietajúca ryba
Typ: E2/P -
Uhlové rozmery: 2.10'x1.5'
veľkosť: V=11.7m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h48m37.3s; Dec= -64°16'22"
RedShift (z): 0.011671
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2305: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2305 : PGC 19641, ESO 87-44, AM 0648-641

Blízke objekty: NGC 2303, NGC 2304, NGC 2306, NGC 2307

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.