eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
Objekt NGC 2306 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2306 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: OCL -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Iné mená objektu NGC 2306 : * cloud?

Blízke objekty: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.